Nowy ADR 2017-2019


               ZMIANY W PRZEPISACH UMOWY ADR 2017-2019

Zmiany w przepisach ogólnych

Przede wszystkim zmianie ulegają wyłączenia dotyczące przewozu gazu. Przepisy dotyczące ADR będą miały zastosowanie do gazów znajdujących się w zbiornikach paliwowych pojazdów przewożonych, gdzie zawór pomiędzy zbiornikiem gazu, a silnikiem powinien być zamknięty, a obwód elektryczny ma być przerwany.

Przeredagowano pkt 1.1.3.2 (a). Zgodnie z tym przepisem w dalszym ciągu przepisy ADR nie będą miały zastosowania do przewozu gazów znajdujących się w zbiornikach lub butlach pojazdów i służących do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, wykorzystywanego lub przeznaczonego do wykorzystania w trakcie przewozu, w związku z wykonywaniem operacji transportowych (np. sprzętu chłodniczego). Całkowita pojemność zbiorników paliwa lub butli dla jednostki transportowej nie może przekroczyć ilości energii (MJ) lub masy (kg) odpowiadającej 54.000 MJ energii równoważnej.

Wartość energetyczna paliw znajduje się w następującej tabeli:

PALIWO

ZAWARTOŚĆ ENERGII

Olej napędowy

36 MJ/litr

Benzyna

32 MJ/litr

Gaz ziemny/biogaz

35 MJ/Nm

Gaz płynny (LPG)

24 MJ/litr

Etanol

21 JM/litr

Biodiesel

33 MJ/litr

Emulsja paliwa

32 MJ/litr

Wodór

11 MJ/litr

Całkowita pojemność nie może przekroczyć:

- 1080 kg dla LNG i CNG

- 2250 litrów dla LPG

Zmianie ulegają także wyłączenia dotyczące przewozu paliw płynnych. W dalszym ciągu przepisy ADR nie mają zastosowania do paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, wykorzystywanego lub przeznaczonego do wykorzystania w trakcie przewozu, w związku z wykonywaniem operacji transportowej. Dodano jednak uwagi. Po pierwsze, zbiornik wyposażony w urządzenie umożliwiające użytkowanie podczas przewozu, zabezpieczony na pojeździe, traktowany jest jako integralna część pojazdu i korzysta z tych samych zwolnień w zakresie przewozu paliwa niezbędnego do pracy jego wyposażenia. Po drugie, całkowita pojemność zbiorników paliwa lub butli w jednostce transportowej nie może przekroczyć wielkości energii (MJ) lub masy (kg) odpowiadającej równowartości 54.000 MJ.

Pozostałe wyłączenia dotyczące paliw zostały usunięte i zastąpione innymi przepisami szczególnymi.

Nowe definicje

Wśród zmian znalazły się także nowe definicje;

 • gaz ziemny sprzężony (CNG) – to sprzężony gaz ziemny o wysokiej zawartości metanu;
 • gaz ziemny skroplony (LNG) – to schłodzony skroplony gaz ziemny o wysokiej zawartości metanu;
 • temperatura samoprzyspieszającej się polimeryzacji (SAPT) – to najniższa temperatura, w której może dość do polimeryzacji substancji znajdującej się w opakowaniu, DPPL lub w cysternie w czasie przewozu. SAPT ustala się zgodnie z badaniem ustalonym dla wyznaczenia temperatury samoprzyspieszającego się rozkładu materiałów samoprzylepnych;
 • rozładunek – to wszystkie czynności wykonywane przez rozładowującego zgodnie z definicją rozładowującego.

Oprócz tego wprowadzono zmiany w dotychczasowych definicjach:

 • DPPL elastyczny – określono pojemność korpusu, która nie może przekraczać 15 m3;
 • naczynie ciśnieniowe awaryjne – zwiększono pojemność wodną naczynia z 1000 do 3000 litrów maksymalnie;
 • napełniający – oznacza przedsiębiorstwo, które dokonuje napełniania towarów niebezpiecznych do cystern;
 • załadunek – wszystkie czynności wykonywane przez załadowcę zgodnie z definicją załadowcy.

Nowe obowiązki załadowcy, przewoźnika i napełniającego

Zmiany zaszły też w obowiązkach uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa. W obowiązkach załadowcy, przewoźnika i napełniającego zostały doprecyzowane przepisy dotyczące oznakowania tablicami, tablicami barwy pomarańczowej, znakami i nalepkami zgodnie z rozdziałem 5.3. Oprócz tego przewoźnik ma obowiązek upewnić się, że wyposażenie określone w ADR dla jednostki transportowej, załogi pojazdu i niektórych klas znajduje się w jednostce transportowej. Powinien także zapewnić załodze pojazdu instrukcje pisemne zgodne z przepisami ADR.

W przepisach przejściowych zostały wskazane inne okresy dostosowania się do nowych przepisów ADR 2017. Mianowicie – do 31 grudnia 2018 r. możliwe będzie stosowanie nalepki nr 9 zamiast nowej nalepki 9A dla nowych numerów UN 3090, 3091, 3480 i 3481.

Zmiany w klasyfikacjach

W klasach towarów niebezpiecznych zaszło kilka zmian. Materiały ciekłe lepkie, które mogą również zagrażać środowisku wodnemu, ale spełniają określone kryteria, nie podlegają pod przepisy umowy ADR, jeśli przewożone będą w opakowaniach pojedynczych lub kombinowanych, zawierających opakowania pojedyncze lub opakowania wewnętrzne o pojemności nie więcej niż 5 litrów (ciecze) lub o masie nie więcej niż 5 kg netto, pod warunkiem że opakowania spełniają warunki przewidziane w przepisach ogólnych. Jest to wyraźne wyłączenie z klasy 3, dotyczącej materiałów ciekłych zapalnych.

Zmiany zaszły też w klasie 4.1. Dotychczas należały do niej materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone. Teraz została powiększona o materiały polimeryzujące. Materiały polimeryzujące to substancje, które bez stabilizowania są podatne na silnie egzotermiczną reakcję, prowadzącą do powstawania większych molekuł lub polimerów w warunkach normalnie spotykanych w trakcie przewozu. Substancje te są zaklasyfikowane do klasy 4.1, jeśli:

 • ich temperatura samoprzyspieszającej się polimeryzacji (SAPT) wynosi 75 stopni Celsjusza lub mniej w warunkach ze stabilizacją chemiczną lub bez niej i w opakowaniu, DPPL lub cysternie, w której substancja lub mieszanina jest nadawana do przewozu,
 • ciepło reakcji jest większe niż 300 J/kg,
 • nie spełniają żadnych innych kryteriów klas od 1 do 8.

Zmiany w liście towarów niebezpiecznych

Tabela A w dziale 3.2. umowy ADR wzbogaciła się o następujące nowe numery UN:

 • 0510 – silniki rakietowe (klasa 1);
 • 3527 – żywica poliestrowa w zestawie, materiał bazowy stały (klasa 4.1);
 • 3528 – silnik spalania wewnętrznego zasilany palną cieczą lub silnik z ogniwem paliwowym zasilanym palną cieczą, lub urządzenie spalania wewnętrznego zasilane palną cieczą, lub urządzenie z ogniwem paliwowym zasilanym palną cieczą (klasa 3);
 • 3529 – silnik spalania wewnętrznego zasilany gazem palnym lub silnik z ogniwem paliwowym zasilanym gazem palnym, lub urządzenia spalania wewnętrznego zasilane gazem palnym, lub urządzenie z ogniwem paliwowym zasilanym gazem palnym (klasa 2);
 • 3530 – silnik spalania wewnętrznego lub urządzenie spalania wewnętrznego (klasa 9);
 • 3531 – substancja polimeryzująca, stała, stabilizowana (klasa 4.1);
 • 3532 – substancja polimeryzująca, ciekła, stabilizowana (klasa 4.1);
 • 3533 – substancja polimeryzująca, stała, temperatura kontrolowana (klasa 4.1);
 • 3534 – substancja polimeryzująca, ciekła, temperatura kontrolowana (klasa 4.1).

Na szczególną uwagę zasługują UN 3528, 3529, 3530. Mają one przypisany znowelizowany przepis szczególny 363, zgodnie z którym silniki lub urządzenia nie podlegają żadnym innym wymaganiom ADR, jeżeli spełniają następujące wymagania:

 • są zgodne z wymaganiami konstrukcyjnymi określonymi przez właściwe władze kraju producenta,
 • wszystkie zawory lub otwory (np. urządzenia wentylacyjne) powinny być zamknięte w trakcie przewozu,
 • są ustawione w położeniu zapobiegającym przypadkowemu wyciekowi towarów niebezpiecznych i powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków unieruchamiających te silniki lub urządzenia w celu zapobieżenia jakiemukolwiek przemieszczaniu ich podczas przewozu, które mogłoby zmienić ich ustawienie lub spowodować ich uszkodzenie,
 • są odpowiednio oznakowane (w zależności od pojemności zbiornika i zawartości paliwa w zbiorniku),
 • w dokumencie przewozowym jest zapis (w zależności od pojemności zbiornika i zawartości paliwa w zbiorniku) „Przewóz zgodnie z przepisem szczególnym 363”.

Zmiany objęły również dotychczas istniejące numery UN. Zmieniły się wymagania dla UN 3166 (klasa 9). Zmieniono jej nazwę na „pojazd zasilany gazem palnym lub pojazd zasilany materiałem zapalnym ciekłym lub pojazd zasilany ogniwem paliwowym na gaz palny lub pojazd zasilany ogniwem na materiał zapalny ciekły”. UN 3166 otrzymała też nowe przepisy szczególne – 312, 385, 666, 667, 669, które dotyczą klasyfikacji pojazdów, silników i urządzeń ze względu na ich zasilanie. Zmieniły się tez wymagania dla UN 3171 (klasa 9). Zmieniono jej nazwę na „pojazd akumulatorowy lub urządzenie zasilane akumulatorem” (co wydaje się zmianą kosmetyczną), ale otrzymała też przepisy szczególne 240, 666, 667, 669 określające zasady klasyfikacji pojazdów oraz warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z całkowitych wyłączeń z ADR. Zmiana jest znacząca, bo dotychczas UN 3166 i 3171 w ogóle nie podlegały pod ADR.

Zmiany dotyczące stosowania opakowań

W przepisach obejmujących stosowanie opakowań i cystern oprócz licznych zmian w dotychczasowych instrukcjach pojawiły się też nowe instrukcje pakowania, co częściowo koresponduje z wprowadzeniem nowych klas UN. Mianowicie – nowa instrukcja P005 ma zastosowanie do UN 3528, 3529 i 3530. Z kolei instrukcja P412 dotyczy UN nr 3527. Nowa instrukcja P910 ma natomiast zastosowanie do UN 3090, 3091, 3480 i 3481 produkowanych w ilościach nie większych niż 100 ogniw i baterii oraz do produkcji prototypów ogniw i baterii, gdy te prototypy są przewożone do testów. Ostatnią z nowych instrukcji jest LP200, mająca zastosowanie do UN 1950, tj. przewozu do całej gamy aerozoli duszących, żrących, palnych, utleniających, trujących, a także kombinacji tych czynników.

Zmiany w procedurach nadawczych

Dla UN 3090, 3091, 3480, 3481 (baterie litowe) wprowadzono nowy wzór nalepki ostrzegawczej dla klasy 9 o numerze 9A, widoczny poniżej.

 

Nr 9A

Symbol (siedem pionowych pasów w górnej połowie, grupa baterii, jedna uszkodzona i emitująca płomień): czarny; tło: białe; podkreślona cyfra „9” w dolnym narożu

Kolejną zmianą jest nowe oznaczenie dla baterii litowych. Mają nim być oznakowane sztuki przesyłki zawierające ogniwa lub baterie litowe zapakowane zgodnie z przepisem szczególnym 188. Wzór znaku zawiera minimalny rozmiar wyrażony w milimetrach, tj. minimum 120 mm na 110 mm.

 

Znak dla baterii litowych

* - miejsce na numer(y) UN

* - miejsce na numer telefonu i dodatkowe informacje

Zmianie uległ także zapis w dokumentacji wymagany dla próżnych nieoczyszczonych opakowań. W przypadku gdy ostatnio załadowanymi towarami są towary klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, informacja określona pod 5.4.1.1.1 (c) może być zastąpiona słowami „ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI […]” oraz numerami nalepek ostrzegawczych i dodatkowego zagrożenia odpowiadającego różnym pozostałościom, podanym w porządku numerycznym.

Wprowadzony został również nowy przepis szczególny do przewozu UN o numerach 3528, 3529 i 3530. W przypadku przewozu UN 3528, 3529 i 3530 zgodnie z przepisem szczególnym 363 działu 3.3 w dokumencie przewozowym powinien zostać umieszczony zapis „Przewóz zgodnie z przepisem szczególnym 363”.

Zmiany zaszły także w samym wzorze Instrukcji pisemnych. W kolumnie 1 linii 4.1 zmienił się zapis na „Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, substancje polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone”. Natomiast w kolumnie 1 linii 9 obok nalepki 9 pojawia się nowa nalepka 9A, której wzór został przedstawiony powyżej. Ponadto w instrukcji pojawiła się „jednostka transportowa” która zastąpiła słowo „pojazd”.

Zmiany w wymaganiach dotyczących konstrukcji i badania kontenerów

W poprzedniej aktualizacji umowy ADR z 2015 roku miał pojawić się nowy typ kontenera. Ostatecznie wprowadzono go dopiero w ADR 2017. Jest to kontener elastyczny do przewozu luzem, oznaczony kodem BK3. Określono następujące wymagania dotyczące jego konstrukcji:

 • maksymalna pojemność – 15 m3,
 • maksymalna masa – 14 ton,
 • czas używania – 2 lata od daty produkcji.

Kod BK3 posiadają towary o następujących numerach UN:

 • 1350 – siarka (klasa 4.1);
 • 1454 – azotan wapniowy (klasa 5.1);
 • 1474 – azotan magnezowy (klasa 5.1);
 • 1486 – azotan potasowy (klasa 5.1);
 • 1942 – azotan amonowy (klasa 5.1);
 • 2067 – nawóz na bazie azotanu amonowego (klasa 5.1);
 • 3077 – materiał zagrażający środowisku, stały (klasa 9);
 • 3378 – nadtlenowodzian węglanu sodowego (klasa 5.1).

Zmiany w wymaganiach dotyczących konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

Jedną z najbardziej znaczących zmian w tej części umowy ADR jest usunięcie z niej wszelkich zapisów dotyczących pojazdu OX, co oznacza, że w ogóle nie można stosować tego typu pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Wprowadzono natomiast nowe wymogi dla pojazdów EX/II – instalacja za tylną ścianą kabiny, stosowanie bezpieczników, połączenia elektryczne, ABS, zwalniacz. Takie warunki muszą spełniać pojazdy, które zostaną zarejestrowane  po 31 marca 2018 r.